Disclaimer

Deze website wordt gemaakt en onderhouden door Copex.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.
Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Copex niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Copex aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.
Voor het gemak van de bezoekers kan deze website links naar andere websites en/of bronnen bevatten, die onderhouden worden door (een) derde(n). Copex is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de aldaar beschikbare informatie, geleverde zaken en/of diensten, het geldende privacybeleid en/of de beschikbaarheid van andere websites en/of bronnen.
Deze website en de inhoud daarvan (waaronder alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de website worden getoond) is beschermd door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Copex.
Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.